Uveden je nov pojam: jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom a pod tim se podrazumeva teritorija sa poreskim suverenitetom na kojoj se primenjuje zakonodavstvo koje pruža mogućnosti za značajno manje poresko opterećenje dobiti pravnih lica...

ZAKONSKE NOVELE U DECEMBRU

U Službenom glasniku RS broj 119/2012 od 17.12.2012. godine objavljeni su sledeći zakoni:

• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama- ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 31. marta 2013. godine.
• ZAKON o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga - ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o javnim preduzećima stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o zateznoj kamati stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja STUPIO NA SNAGU
• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja STUPIO NA SNAGU

NAJBITNIJE NOVELE:

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA:

Uveden je nov pojam: jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom a pod tim se podrazumeva teritorija sa poreskim suverenitetom na kojoj se primenjuje zakonodavstvo koje pruža mogućnosti za značajno manje poresko opterećenje dobiti pravnih lica... Ministar finansija bi trebalo da utvrdi listu jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom. Naravno ova definicja je uvedena kako bi se prihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom oporezovalo porezom po odbitku sa poreskom stopom od 25%.

Pravilnikom o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim tretmanom koji je objavljen u “Službenom Glasniku Republike Srbije“ 122/2012 od 25. 12. 2012. godine, i stupio je na snagu 26.12.2012. godine, utvrđena je lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim tretmanom i to:

Andora, Angvila, Antigva i Barbuda, Aruba, Bahami, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Britanska devičanska ostrva, Kajmanska ostrva, Božićno ostrvo, Kukova ostrva, Dominikanska Republika, Foklandska ostrva, Fixi, Gibraltar, Grenada, Gvam, Gernzi, Gvajana, Hong Kong, Ostrvo Men, Xersi, Liberija, Lihtenštajn, Makao, Maldivi, Maršalska ostrva, Mauricijus

U članu 48. smanjuju se poreski podsticaji za ulaganja u nekretnine iako je građevinska industrija uništena. Povećana je poreska stopa poreza na dobit pravnih lica sa 10 na 15%, ova izmena stupa na snagu počev od 01.01.2013. godine.

Tekst zakona o izmenama i dopunama možete pogledati u prilogu.

ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA

Zakonom se uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine po osnovu određenih javnih prihoda, otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, kao i otpis kamate u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom za obaveze dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.

Poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice, koje na dan 31. oktobra 2012. godine ima dospele a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda;

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, utvrđuje mirovanje glavnog poreskog duga Tekst zakona o izmenama i dopunama možete pogledati u prilogu.

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.

Ako ugovorom između privrednih subjekata iz stava 1. ovog člana NIJE UGOVOREN ROK za izmirenje novčanih obaveza ili ukoliko ne postoji pisani ugovor, ili ukoliko je ugovoren duži rok od propisanog u stavu 1. ovog člana, dužnik je dužan da bez prethodne opomene izmiri novčanu obavezu u roku od najkasnije 60 dana.

ROK za izmirenje novčanih obaveza iz st. 1, 2. i 4. ovog člana POČINJE DA TEČE prvog narednog dana:

1) od dana kada je dužnik primio fakturu, odnosno drugi zahtev za plaćanje od poverioca koji je ispunio svoju ugovorenu obavezu; ili
2) od dana kada je poverilac ispunio svoju obavezu, ukoliko nije moguće utvrditi dan prijema fakture ili drugog odgovarajućeg zahteva za isplatu, ili ako je dužnik primio fakturu ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu pre nego što je poverilac ispunio svoju ugovorenu obavezu; ili
3) od dana isteka roka za pregled predmeta obaveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio fakturu ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu pre isteka tog roka, u skladu sa ugovorom; rok za pregled predmeta obaveza ne može biti duži od 30 dana od dana prijema robe ili izvršene usluge, izuzev ako je u izuzetno opravdanim slučajevima ugovoren duži rok.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovorom između privrednih subjekata može se predvideti duži rok od 60 dana ukoliko ugovorene obaveze zahtevaju isplatu u ratama za isporučenu robu, odnosno pružene usluge, ali taj rok NE MOŽE DA BUDE DUŽI OD 90 DANA.

Ako je ugovorom između privrednih subjekata ugovoren rok od 90 dana, NAJMANJE 50% NOVČANE OBAVEZE MORA BITI ISPLAĆENO ZAKLJUČNO SA ISTEKOM POLOVINEtako ugovorenog roka, a ostatak novčane obaveze do isteka tog roka.

Ako dužnik kasni sa plaćanjem, poverilac ima pravo da bez prethodnog upozorenja od dužnika zahteva naknadu za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze u iznosu od 20.000 DINARA, NA IME PENALA za neizmirenje novčane obaveze u roku.

Odredbe ugovora koje nisu u skladu sa odredbama ovog zakona SMATRAJU SE NIŠTAVIM i ne proizvode pravno dejstvo.

SUD JE U OBAVEZI DA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, po donošenju pravnosnažnog rešenja o izvršenju koja se odnose na obaveze iz komercijalnih transakcija između privrednih subjekata, isto dostavi organu koji vrši nadzor nad primenom ovog zakona u komercijalnim transakcijama privrednih subjekata, radi POKRETANJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA kazniće se za PREKRŠAJ pravno lice, odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora, KOJI NE IZMIRI NOVČANE OBAVEZE U ROKOVIMA UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM (ČL. 3. I 4. OVOG ZAKONA).

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim ovim zakonom (čl. 3. i 4. ovog zakona).

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, a koje ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim ovim zakonom (čl. 3. i 4. ovog zakona).

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u javnom sektoru, ukoliko subjekt javnog sektora kojim rukovodi ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim u članu 4. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj zastupnik privrednog društva, zadruge i ostalih pravnih lica osnovanih u skladu sa posebnim zakonom, ukoliko ta pravna lica ne izmire novčane obaveze u rokovima utvrđenim u čl. 3. i 4. ovog zakona.

Odgovorno lice iz stava 4. ovog člana je ministar za ministarstvo, nadležni pokrajinski sekretar za pokrajinskisekretarijat, gradonačelnik za grad, predsednik opštine za opštinu, direktor za javno preduzeće, odnosno rukovodilac drugog subjekta javnog sektora.

Odredbe zaključenih ugovora moraju se USKLADITI sa odredbama ovog zakona NAJKASNIJE DO 31. MARTA 2013. GODINE.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”,a PRIMENJIVAĆE SE OD 31. MARTA 2013. GODINE.

Tekst zakona o izmenama i dopunama možete pogledati u prilogu.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Potraživanja iz kreditnih poslova sa inostranstvom su sada prenosiva bez ograničenja, pod uslovom da se izvrši propisana forma tj da ugovor o cesiji ima taksativno navedene elemente. Rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik mogu izvršiti prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima Tekst zakona o izmenama i dopunama možete pogledati u prilogu.

Ukoliko imate konkretna pitanja slobodno pišite ili zovite.