Poreski obveznici koji su u prethodnoj 2012. godini ostvarili prihod veći od 2.067.480 RSD dužni su da najkasnije do 15. marta 2013. godine podnesu poresku prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana.

PORESKA PRIJAVA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2012. GODINU

Poreski obveznici koji su u prethodnoj 2012. godini ostvarili prihod veći od 2.067.480 RSD dužni su da najkasnije do 15. marta 2013. godine podnesu poresku prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana.
Poreska prijava podnosi se na propisanom obrascu PPDG-5.
Kao prilozi, uz poresku prijavu se podnose potvrde o ostvarenim prihodima, kao i dokazu u vezi izdržavanih članova.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti, uključujući i stranca – rezidenta.
Rezident Republike, jeste fizičko lice koje:

1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa;
2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Rezident Republike je i fizičko lice koje je upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova za fizičko ili pravno lice - rezidenta Republike ili za međunarodnu organizaciju.
Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2012. godinu iznosi 3.445.800 RSD.

Prihodi ostvareni i oporezovani u drugoj državi umanjuju se za porez plaćen u toj drugoj državi.

Dohodak za oporezivanje utvrđuje kao razlika između godišnjeg zbira prihoda (koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana) ostvarenih u 2012. godini umanjenog za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najviše do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa (plaćene na ostvareni prihod u toj kalendarskoj godini) i neoporezivog iznosa od 2.067.480 dinara.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke koji iznose:
- za poreskog obveznika 40% od prosečne godišnje zarade, što iznosi 275.664 dinara;
- za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade, po članu, što iznosi 103.374 dinara.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Godišnji porez na dohodak građana obračunava se i plaća po stopi od 10%, odnosno 15%.

Stopa godišnjeg poreza je 10% za poreskog obveznika koji je u kalendarskoj godini ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade (iznos do 4.134.960 dinara).
Stopa godišnjeg poreza je 15% ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak koji je veći od šestostruke prosečne godišnje zarade, na iznos oporezivog dohotka koji je veći od šestostruke prosečne godišnje zarade (iznos preko 4.134.960 dinara). Prema tome, poreska stopa od 10% primenjuje se na iznos do 4.1 34.960 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 4.134.960 dinara.

Poreska uprava je dala detaljno upustovo koje predlažemo da pogledate na ovom sajtu.