Praktično jedina izmena Zakona o PDV-u odnosi se na povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10 %. U okviru dobara I usluga čiji je promet I uvoz oporezuje po posebnoj stopi PDV-a. jedina izmena odnosi se na personalne računare I komponente od kojih se sastoje personalni računari.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

Naime, promet I uvoz personalnih računara I komponenti od kojih se sastoje personalni računari prebačeni su iz režima posebne u režim opšte stope PDV-a. u skladu sa tim, promet ovih dobara oporezivaće se po opštoj stopi PDV-a od 20 %, ali od 01.01.2013. godine.

Pored pomenute promene poreske stope, jedino je još izmenjena definicija poljoprivrednika. Prema izmenjenoj definiciji iz Član 34.stav 1. Zakona o PDV-u predlaže se da poljoprivrednicima, pored fizičkih lica koja su kao nosioci, odnosno nosioci poljoprivrednog gostinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, smatraju fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Zakon stupa na snagu 01.01.2014. godine