Najvažnija izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica odnosi se na ukidanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovana sredstva. Naime izvršeno je brisanje člana 48. tog zakona u celini.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

S obzirom na to da se ova izmena primenjuje od 01.01.2014. godine, istovremno je definisano da poreski obveznik koji je do 31.12.2013. godine ostvario pravo na poreski podsticaj iz (trenutno važećeg) člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica i iskazao podatke u poreskom bilansu i poreskoj prijavi za 2013. godinu može to pravo da koristi do isteka roka i na način propisan zakonom.

Zakon je imao i druge izmene ali se oni odnose na poreske podsticaje kada je u pitanju nabavka opreme vredne preko 1.000.000.000 rsd.

Zakon stupa na snagu 01.01.2014. godine