SUDSKA ZAŠTITA

Osnovna odlika svake države jeste koncentracija moći, i to zakonodavne, izvršne i sudske. Odnos tri grane zasniva se na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Sudska vlast je nezavisna. Sudska vlast jedna je od tri pravne države, koja je konstituisana kako bi sprečila anarhiju i uspostavila ideal tj. vladavinu prava.

Država je formirala sistem, tako da se:

 • povređena građanska prava (stvarana i obligaciona) štite u parničnom postupku;
 • povređena prava iz upravnih postupaka štite u upravnim sporovima;
 • javni poredak se štiti u krivičnim postupcima;
 • prava intelektualne svojine štite u parničnom, upravnom i krivičnom postupku;
 • ustavnim žalbama odlučuje pred Ustavnim sudom;

Pre poslednje reforme propisa iz oblasti sudske zaštite javno smo ukazivali da:

 • parnice traju predugo, nekada i po nekoliko decenija;
 • ne malo krivičnih postupaka se okonča usled zastarelosti krivičnog gonjenja, a ti rokovi nikada nisu mali;
 • obustavljaju se izvršni postupci, usled toga što pravosnažnu presudu nije moguće izvršiti u roku od 10
 • godina od dana pravosnažnosti.
 • se ročišta odlažu bez ikakvog validnog razloga;
 • se na ročištu često ne izvede nijedan dokaz;
 • se prvostepene odluke po pravilu ukidaju;
 • se pravo na suđenje u razumnom roku se masovno krši.

Javno smo predložili neophodne mere, koje bi trebalo primeniti u pravom procesu reforme pravosuđa. Pa smo posebno ukazali na neminovnost

 • korenite reforme pravosuđa, koja ne bi smela da podrazumeva statički proces, već postupak koji bi svakodnevno trebalo pratiti. Naime, stručna javnost je mišljenja da bi rad nosilaca pravosudnih funkcija trebalo pratiti, pre svega, na osnovu statističkih podataka. Potrebno bi bilo usvojiti određeni pravilnik o bodovanju svakog sudije i tužioca, na osnovu postignutih rezultata, odnosno propisati norme koje bi sudija morao da ispuni. Sudijski i tužilački dnevnici trebalo bi da budu osnov za razrešenje istih. Kada bi, kojim slučajem, bilo utvrđeno da određeni sudija u proseku sudi po dve godine u jednom predmetu, da mu odluke u 50% slučajeva budu ukinute, onda ne bi bilo teško razrešiti tog sudiju. formiranja dobre mreža sudova, da pravda bude na dohvat ruke i dostupna svima; detaljne i stučne analize primljenih/rešenih predmeta, pa na osnovu te analize doneti odluku o potrebnom broju sudija i broju sudova;
 • regrutovanje stručnih, proaktivnih, dokazanih stručnjaka u formiranju sistema i samom postupku realizacije formiranog sistema. Mišljenja smo da se dosadašnji „stručnjaci“ nisu baš dobro pokazali u formiranju sistema, pa bi bilo dobro da njihovo „iskustvo“ zamenimo energičnim ljudima.
 • poseban sistem nagrađivanja sudija i tužilaca, kojima bi zavideli i najuspešniji advokati, kako bi među sudijama, tužiocima i ostalim saradnicima imali na pravi način, u svakom smislu reči, najbolje kolege;
 • u cilju da sud lišimo bagatelnih i jasnih predmeta koji zatrpavaju sud i otežavaju da odlučuje o pravim problemima, potrebno je uvesti obavezu MEDIJACIJE, te da izveštaj eventualnog medijatora ima određeni značaj u eventualnoj parnici;
 • obavezujući rokovi za donošenje pravosnažne sudske odluke i slične mere.

Nakon reformi koje su delimično sprovedene i reformi koje se najavljuju ne krijemo optimizam da će naš sistem biti proaktivniji, efikasniji, pravedniji....

Stav naše kancelarije jeste da pre iniciranje bilo kakvog spora pred nadležnim sudom uložimo sve napore kako bi se sporovi rešili mirnim putem – medijacijom.

Naime, najveći uspeh za obe strane u sporu ali i za nas kao pravnih savetnika jeste postizanje kompromisnoh rešenja za strane koje su u sporu. Rezultati „pozitivne medijacije“ su daleko veći od bilo koje pozitivne sudske odluke jer:

 • je ostvarenje poveđenih prava daleko brže
 • postupak je daleko ekonomičniji za stranke,
 • nema pobeđenih, ima samo pobednika,
 • pravosudni sistem biva rasterećen,
 • strane koje su imale spornih pitanja, nastavljaju dalju saradnju na uzornom nivou
 • itd itd.

Imajući u vidu da je medijacija najbolji sistem za rešavanje spornih odnosa, dodatno smo se edukovali iz ove oblasti. U posebno komplikovanim slučajevima medijacije kancelarija sarađuje sa ekspertima za medijaciju koji su svoja praktična znanja i veštine sticali u zemljama sa „razvijenom demokratijom“.

U sudskim postupcima do kojih po nekada neminovno i dođe trudimo se da postupamo odlučno, proaktivno, kolegijalno, detaljno, lojalno, pravedno...

 Fiat iustitia, et pereat mundus - neka pobedi pravda, makar propao svet.

Latinska poslovica