PORESKO SAVETOVANJE

Korpus fiskalnih propisa jeste najslabija karika u uništenom pravnom sistemu naše zemlje. Naime, čitajući propisana prava i obaveze, stiče se utisak da zakonodavcu nije ni bila namera da jasno propiše prava i obaveze poreskih obveznika.

Razloge možemo samo da nagađamo, pa možemo prepostaviti da su određene odredbe normirane tako da, u slučaju potrebe, popune budžetske rupe i praznine na jedan bezbolan način tj. nije potrebno posebno promeniti zakon i proći kroz skupštinsku raspravu, već je dovoljno samo drugačije tumačiti određenu odredbu i tako stvoriti nove fiskalne namete. Danas je gotovo nemoguće da sa bilo kakvom izvesnošću znate da li ste poreski obveznik ili niste za bilo koju transakciju. I kada su propisi dovoljno jasni i nedvosmisleni, sistem je režiran tako da odluku o tome uvek donosi poreski organ, koji po prirodi stvari ima zadatak da što više naplati poreskih dažbina. Nemoguće je, dakle, očekivati nepristrasnu i zakonitu odluku ukoliko „te kadija tuži i kadija ti sudi“.

Mi smo možda jedina zemlja koja nema ustanovljenu instituciju PORESKOG SAVETNIKA. Ovaj podatak i ne čudi, imajući u vidu njegov značaj i njegovu ulogu u uporednom pravu, tj. da njegovo mišljenje ima značaj zvaničnog mišljenja, što dalje umanjuje značaj službenih mišljenja Ministarstva finansija i poreskih uprava.

Imajući u vidu da je ovo veoma bitna oblast poslovanja naših klijenta te da su tumačenja poreskih propisa postala toliko bitna, da su de facto izvor prava, veliku smo pažnju posvetili detaljnoj analizi fiskalnog sistema naše zemlje.

Osim što smo odlučno i javno ukazivali i ukazujemo na sva loša zakonska rešenja i sve boljke birokratskog aparata, jasno smo napravili razliku između poreske optimizacije i poreske evazije.

Sa ponosom ističemo da su naši klijenti jedni od najvećih poreskih platiša a da pri tom nisu platili ni jedan porez, carinu ili drugu fiskalnu ili parafiskalnu obavezu koju nisu ni trebali da plate.

Nigde čovek nije toliko mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.

Matija Bećković