Legal due dilligence

(pravna analiza potencijalne investicije)

Legal due dilligence (DD) ili pravno istraživanje i pravna analiza (revizija) potencijalne investicije služi da potvrdi ili demantuje sve činjenice od kojih u najvećoj meri zavisi realizacija transakcije. Uopšte, DD označava pažnju koju prosečna osoba treba da ima pre zaključenja sporazuma ili transakcije sa drugom stranom.

Pod analzom potencijalne investicije se pre svega podrazumeva pregled celokupne finansijske i pravne dokumentacije kao i svega ostalog što može biti bitno za prodaju. Prodavci takođe mogu izvršiti DD analizu kupaca. Pitanja kao što su kupčeva sposobnost plaćanja, kao i druga pitanja koja mogu uticati na predmet kupovine ili prodavca nakon završetka prodaje.

DD je u osnovi način da se spreči nastanak štete za bilo koju stranu uključenu u transakciju.

Arhitektura jednog ozbiljnog DD trebalo bi da bude takva da na pregledan način pruži investitoru sve bitne elemente za donošenje poslovne odluke.

Tendencija je da nakon uvodnih napomena na prvom mestu, pre opštih podataka o društvu, bude navedeno između 10 i 20 najbitnijih pitanja za poslovanje društva u narednom periodu. To su, obično, najslabije tačke predmeta akvizicije, koje investitor mora ukalkulisati prilikom donošenja investicione odluke.

Osim 10 najbitijih pitanja na koje ukazujemo u DD, u našim izveštajima posebno ali ne isključivo analiziramo:

  • hronologiju privredno-registarskih promena
  • odluke organa društva
  • imovinska prava i obaveze društva (stvarna, obligaciona, intelektualna i slično)
  • radnopravnu oblast
  • oblast zaštite zivotne svojine
  • postojeće sudske, upravne, kaznene i slične postupke
  • i sva ostala pravna i činjenična pitanja od kojih zavisi donošenje investicione odluke.

Ne morate biti bolji od drugih, budite samo najbolji što možete.

Dušan Radović